Karen Lawford

Karen Lawford

Dr. Karen Lawford is the grand-daughter of Dedibaayaanimanook Sarah Keesick Olsen. Namegosibiingonjii Dedibaayaanimanook. Gaaminitgwashkiigaanig gii‘ izhinitaawigi. Odeden, omishoomenzha‘gayeomishoomisan, Giizhiggaagiiizhinikaazonij,gakinagii‘ onjiiwaa‘ Namegosibiing. Gaye odaanikoobidaaganan, Jiiyaangaagii‘ izhinikaazonij, Namegosibiinggewiingii‘ onjiiwan. Apiimewinzhagakinaigiweniwaggii‘ izhidazhiikewag Namegosibiing. Wiingegii‘ onizhishinNamegosibmewinzha. Wiingeogii‘zaagitoonaawa o-Namegosibiimiwaa. Wewenigayeogii‘ ganawendaanaawaa. Dedibaayaanimanookomishoomisan, Giizhig,gii‘ ikidooniijaanisa‘ jidibendamowaaj Namegosib. Dr. Lawford is an Aboriginal midwife from Namegosibiing (Trout Lake, Lac Seul First Nation, Treaty 3) and a registered midwife (Ontario). She is an assistant Professor in the Department of Gender Studies at Queen's University. Her research focuses on the provision of maternity care for those who live on reserve and understanding the barriers to equitable reproductive health services. Dr. Lawford also examimes the leadership facilitators and barriers for Indigenous women and Two Spirit leaders in health.

Institution: Queen's University

Contact: karen.lawford@queensu.ca